FORRETNINGSBETINGELSER

1. GENERELT

1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende for de ydelser som Plico A/S leverer og som kunden til enhver tid har bestilt hos Plico A/S med mindre parterne skriftligt har aftalt andet. Ved kunden forstås den person eller det selskab der har indgået aftale med Plico A/S. Aftalen gælder bl.a. ved bestilling og brug af hjemmeside, support, rådgivning og anden levering af tjenesteydelser eller varer fra Plico A/S.

1.2. Forretningsbetingelserne gælder uanset om kunden bestiller produkter og/eller tjenesteydelser hos Plico A/S skriftligt, pr. telefon, fax, e-mail, via Plico A/S hjemmeside, eller på anden måde, uanset kommunikationsform.

2. AFTALENS PARTER

Ved parterne forstås kunden og Plico A/S eller kunden og Plico A/S’s salgs-samarbejdspartner, der begge er ansvarlig for at vilkårene i henhold til nærværende forretningsbetingelser overholdes. l Aftalens gyldighed kræver en underskrift af kunden og Plico A/S.

Kunden hæfter for betaling og de ydelser der leveres i henhold til aftalen, også i tilfælde af at der registreres en betaler, der er forskellig fra kunden.

Kunden skal i forbindelse med indgåelse af aftalen give Plico A/S besked om navn, adresse, selskabsform samt CVR-nr. eller CPR-nr., ligesom kunden herudover skal oplyse eventuelle særskilt adresser hvor betalingsopkrævning og/eller meddelelser skal sendes til.

Kunden er forpligtet til på Plico A/S’ forlangende, at dokumentere oplysningernes rigtighed.

Oplysninger om adresse, kontaktperson o.lign. afgivet af kunden og registreret af Plico A/S, lægges til grund for aftalen, indtil andet er meddelt skriftligt. Ved adresseændring o.lign. er kunden forpligtet til straks at oplyse dette, hvilket også gælder ved ændring af e-mailadresse.

I tilfælde af at kunden ikke har opdateret disse oplysninger, er Plico A/S berettiget til at indhente disse oplysninger, herunder ved brug af offentlige registre m.v. som kunden forpligter sig til at betale for.

Plico A/S er berettiget til, indtil anden oplysning gives af kunden, med frigørende virkning, at fremsende materiale, fakturaer m.v. til den/de af kunden oplyste adresse(r).

3. YDELSER

3.1. Plico A/S påbegynder levering af ydelsen hurtigst muligt efter kontraktsindgåelsen medmindre andet mellem parterne er aftalt.

Forsinkelser kan dog forekomme af tekniske eller andre årsager, herunder tilvejebringelse af ydelser fra andre leverandører som skønnet nødvendig.

Ferie, helligdage, lørdag samt søndag tæller ikke med i leveringsperioden. 

3.2. Særlig for så vidt angår registrering af DK-domæner følger dette registreringsproceduren der kan ses hos DK-Hostmaster på hjemmesiden www.DK-Hostmaster.dk.

Registrering af DK Domæner følger dog den til enhver tid gældende lov, registreringsprocedure, praksis og sædvane for DK Domæner.

3.3. For så vidt angår registrering af internationale domæner følges registreringsproceduren under de til enhver tid gældende regler sædvane, praksis og registreringsprocedure for så vidt angår de pågældende domæner.

3.4. Domæner registreres i kundens navn, med Plico A/S som befuldmægtiget.

3.5. Plico A/S kan benytte underleverandør ved levering af de aftalte ydelser.

4. WEB- OG MAILHOTEL

Der henvises til Plicos egne forretningsbetingelser med fokus på punkt 5, 6, 7 og 8.

5. ANSVAR

5.1. Kunden er at anse som værende dataansvarlig i forbindelse med brug af ydelser, herunder webhotel, mailhotel, domæneregistrering, m.m.

5.2. Kundens brug af ydelser leveret Plico A/S foregår for kundens eget ansvar og risiko, hvorefter Plico A/S intet ansvar har for indhold, rigtighed, lovlighed, lydighed m.v. af de informationer kunden modtager eller sender via internettet.

5.3. Plico A/S fraskriver sig ansvaret for enhver skade, herunder ethvert tab, såvel direkte som indirekte som kunden lider i forbindelse med kundens abonnement, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af kundens webhotel, mailhotel eller øvrige ydelser, uanset baggrunden herfor, medmindre Plico A/S har handlet forsætlig til skade for kunden eller groft uagtsom.

5.4. Plico A/S er ej heller ansvar for driftstab, følgeskader, tab af data og reetablering af data, ligesom kunden selv skal sørge for at der tages back-up i fornødent omfang.

Plico A/S leverandør af webhotel og mailhotel tager dog back-up af systemener, således at disse måske kan reetableres i tilfælde af systemnedbrud.

Dog er Plico A/S ikke ansvarlig af kvaliteten af back-up’en, herunder om reetablering kan ske uden at dette er særskilt aftalt med kunden. Back-up er derfor kundens eget ansvar, medmindre dette er inkluderet skriftligt i aftalen, eller ved anden særskilt skriftlig aftale.

5.5. Plico A/S ansvar er dog under alle omstændigheder maksimeret til prisen i den skriftlige aftale imellem kunden og Plico A/S.

6. TREDJEMANDS RETTIGHEDER

6.1. Plico A/S er overfor kunden ansvarlig for at de af Plico A/S leverede ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder. Kunden er dog selv ansvarlig for at kundens data, hjemmesider, registrerede domænenavne, indhold af webhotel, materiale der forefindes på webhotellet hos Plico A/S ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærker m.v.

7. PLICO’S LUKKERET

7.1. I tilfælde af at kunden overtræder bestemmelserne i nærværende betingelser, herunder særligt – men ikke kun – pkt. 5 og 6, forbeholder PLICO A/S sig til, uden kompensation til kunden, at afbryde aftalen imellem PLICO A/S og kunden. PLICO A/S er berettiget til, at viderefakturere evt. omkostninger, egne såvel som pålagte pga. kundens misbrug.

7.2. Der vil ikke fremkomme ekstra regning på trafik; men vi forbeholder os til enhver tid retten til at opsige kunder ved misbrug eller en usandsynlig stor trafikmængde.

7.3. PLICO A/S er berettiget til at midlertidig at lukke hjemmesiden, såfremt kunden ikke rettidigt betaler de fremsendte fakturaer. 

8. PRISER OG BETALING

8.1. PLICO A/S fastsætter priser for ydelserne og disse oplyses excl. moms.

8.2. Ydelser faktureres forud og forfalder til betaling 12 dage efter fakturadato og betales som angivet på fakturaen.

8.3. I tilfælde af manglende betaling påløber der renter 2% pr. påbegyndt måned + rykkergebyr på DKK 100,00. Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser m.v. i overensstemmelse med gældende dansk ret.  I tilfælde af manglende rettidig betaling forbeholder PLICO A/S sig endvidere retten til at fakturere for den resterende fulde aftaleperiode. Ved oprettelse af faktura faktureres kunden DKK 149,00 i administrationsgebyr.

8.4. Ved fremsendelse af testsiden, faktureres kunden 100 % af prisen.

8.5. PLICO A/S forbeholder sig ret til at fakturere tre måneder før den årlige betalingsperiode, da serverplads skal reserveres. 

8.6. PLICO A/S forbeholder sig retten til ikke at lægge hjemmesiden op på det tilknyttede domæne, såfremt der ikke er sket betaling af første års ydelse.

8.7. Ved særskilte aftalerabatter oplyses rabatten inkl. moms.

8.8. PLICO A/S forbeholder sig retten til uden varsel at regulere prisen ved genfakturering for webhotel og andre abonnementstyper med en stigning på DKK 29,00 månedligt, for at sikre et fortsat højt serviceniveau og imødegå tiltagende tekniske udfordringer.

9. VARIGHED, BETALING, OPSIGELSE OG RETTIGHEDER

9.1. Aftalen mellem kunden og PLICO A/S løber i den periode, som er aftalt ved aftalens indgåelse ifølge kontrakten. I tilfælde af at aftalen ikke opsiges rettidigt, løber aftalen i en ny periode svarende til den periode, som er aftalt ved aftalens indgåelse. Kunden kan til enhver tid opsige aftalen, dog senest 3 måneder før udløbet af aftalens periode.  

9.2. I tilfælde af at kunden opsiger mindre end 3 måneder før udløbet af den igangværende aftales periode, fornyes aftalen automatisk i en ny periode svarende til den periode, som er aftalt ved aftalens indgåelse og opsigelsen har først virkning fra udløbet af kommende aftaleperiode. Forudbetalt webservicepakke refunderes ikke. 

9.3. Opsigelse fra kundens side kan alene ske skriftligt ved brev eller email af en tegningsberettiget person. Det er ikke muligt at opsige aftaler om ydelser pr. telefon.

9.4. Ved særskilte aftaler omkring opbygning af nyt design eller redesign, forlænges aftalen med yderligere en aftaleperiode svarende til den periode, som er aftalt ved aftalens indgåelse. Derefter vil aftalen løbe i en ny periode svarende til den periode, som er aftalt ved aftalens indgåelse.

9.5. PLICO A/S er berettiget til efter eget skøn og uden begrundelse at opsige abonnementet med 30 dages skriftlig varsel sendt pr. brev eller e-mail til den af kunden registrerede adresse og eller e-mail mod betaling af forudbetalt beløb opgjort i forhold til den resterende abonnementsperiode.

9.6. Ved kundens væsentlige misligholdelse af kontrakten er PLICO A/S berettiget til at hæve aftale uden varsel. Ved væsentlig misligholdelse forstås manglende betaling, overtrædelse af vilkårene i kontrakten eller forretningsbetingelserne. I tilfælde af ophævelse er PLICO A/S berettiget til at kræve betaling for den restende aftaleperiode samt i øvrigt beregne et erstatningskrav for eventuelt yderligere tab.

9.7. PLICO A/S har ejendomsretten af de enkelte hjemmesiders layout/design. 

9.8. Aftalen og webservicepakken er påbegyndende fra den dato hvor kontrakten er blevet underskrevet. Webservicepakke faktures årlig forud.

9.9. Adwords kampagner fornyes automatisk i en ny periode svarende til den periode, som er aftalt ved aftalens indgåelse, i tilfælde af at kunden opsiger senere end 3 måneder før udløbet af den igangværende aftalte periode. Forudbetalt adwords kampagne refunderes ikke. 

9.10. Ved bekræftelse/godkendelse af særskilte aftalerabatter, fornyes aftalen med 36 måneder. Derefter vil aftalen løbe i en ny periode svarende til den periode, som er aftalt ved aftalens indgåelse. 

9.11. Ved køb/bestilling af særskilte produkter, løber aftaleperioden i 36 måneder (med mindre andet er aftalt). Derefter vil aftalen løbe i en ny periode svarende til den periode, som er aftalt ved aftalens indgåelse. 

10. FORCE MAJEURE

PLICO A/S er ikke forpligtet til at betale erstatning under nogen omstændigheder såfremt fejllevering, manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold udenfor PLICO A/S kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelse, kabelbrud, brand, krig, strejke, lockout, herunder strejke og lockout hos PLICO A/S eller dets underleverandører.

11. OVERDRAGELSEN AF AFTALEN

Kunden kan kun med samtykke fra PLICO A/S overdrage aftalen til en ny kunde, i hvilken forbindelse PLICO A/S er berettiget til at forlange hidtil ubetalt gæld betalt, ligesom PLICO A/S i øvrigt er berettiget til at stille krav til den nye kunde. I tilfælde af at aftalen overdrages, fornyes aftalen automatisk med 24 el. 36 måneder. 

Overdragelse af aftalen fra PLICO A/S til et andet selskab eller virksomhed kan ske uden kundens samtykke.

12. ÆNDRINGER AF YDELSERNE

PLICO A/S er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af de leverede tjenesteydelser for at sikre en tilfredsstillende drift af systemet og for at imødekomme eventuelle myndighedskrav. PLICO A/S tilstræber dog at informere kunderne om ændringer med et rimeligt varsel medmindre det skønnes at ændring er af uvæsentlig betydning for kundens brug af tjenesteydelsen.e.

13. ÆNDRING AF FORRETNINGSBETINGELSER

PLICO A/S kan ændre nærværende forretningsbetingelser ved udarbejdelse af særskilte tillæg med mindst 1 måneds varsel.

Ændringerne varsles overfor kunden ved fremsendelse af forretningsbetingelserne til kunden pr. e-mail eller brev. 
I forbindelse med en væsentlig ændring af forretningsbetingelserne, er kunden dog berettiget til at opsige abonnementet med 3 måneders varsel mod eventuel refusion af opkrævning hvis dette overstiger kr. 200. Ændringer i begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel.

14. TVISTER OG LOVVALG

Enhver aftale mellem Plico A/S og kunden er underlagt dansk ret. Enhver tvist udspringende af en aftale mellem Plico A/S og kunden skal behandles med Retten i Aarhus som værneting.

15. DATABEHANDLING

Kunden er dataansvarlig og har ansvar for behandlingen af de personoplysninger, som kunden behandler og sender til PLICO A/S med henblik på PLICO A/S` opfyldelse af aftalen.

PLICO A/S er databehandler jf. den til enhver tid værende databeskyttelsesforordning samt databeskyttelseslov, og behandler udelukkende persondata på den dataansvarliges vegne.

Se vores Cookie- og Privatlivspolitik her

INFORMATION

Man-Tors: 8.30 - 16.00 | Fredag: 8.30 - 15.00
Tlf: +45 7174 1457 | info@plico.dk
Forretningsbetingelser
Privatlivspolitik

PLICO AARHUS (HQ)

Runetoften 14B
8210 Aarhus V
Denmark
CVR: 33879946